Konkurs


WYNIKI KONKURSU „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI- HOSTORIA OBRAZEM OPOWIEDZIANA” 2023
Kategoria plastyczna
1 miejsce – Ava Pietrzak (SP94 w Warszawie)
2 miejsce Szymon Orłowski (SP 5 w Płocku
3 miejsce Weronika Warczyk (SP94 w Warszawie)
3 miejsce Bartosz Atlak (SP im. M. Konopnickiej w Gozdowie)
Wyróżnienie Szymon Popek (SP15 w Płocku)
Kategoria film
1 miejsce Julia Suska i Otylia Sawicka (SP4 w Grodzisku Mazowieckim)
2 miejsce Martyna Matusiak i Paulina Pankowska SP im. Armii Krajowej Stare Załubice
3 miejsce Łucja Krajewska i Amelia Pytlarczyk (SP4 w Grodzisku Mazowieckim)
Serdecznie gratulujemy!
Jedocześnie informujemy, że gala rozdania nagród odbędzie się 26 stycznia 2023r. o godzinie 10.00 w sali wielofunkcyjnej Szkoły Podstawowej
nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Cietrzewia 22a.

 

REGULAMIN KONKURSU ŻOŁNIERZE WYKLĘCI 2023 r.

„Żołnierze Wyklęci – historia obrazem opowiedziana”.

 • 1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu „Żołnierze Wyklęci – historia obrazem opowiedziana” zwanego dalej „Konkursem” jest Fundacja „Willa Jasny Dom” oraz Szkoła Podstawowa nr 94  im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie zwana dalej „Organizatorem”.

 • 2. Cele i tematyka konkursu
 1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca 2023r.).
 2. Upowszechnianie wśród uczniów szkoły podstawowej wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, zbrojnego podziemia niepodległościowego, którzy walczyli z władzą komunistyczną Polski po II wojnie światowej.
 3. Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.
 4. Wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów.
 5. Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy
  o działalności drugiej konspiracji w latach 1944-1963.
 6. Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego walczących
  o suwerenną Polskę po zakończeniu II wojny światowej.
 7. Wzbogacenie wiedzy historycznej o nieznane wcześniej treści na temat Żołnierzy Wyklętych (niepublikowane wspomnienia, zdjęcia i pamiątki rodzinne).
 8. Konkurs stanowi kontynuację realizowanego w latach 2012-2018 konkursu „Osamotnieni Herosi Partyzantki − Żołnierze Wyklęci”.
 • 3. Uczestnicy konkursu
 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 6 – 8 szkół podstawowych województwa mazowieckiego
 2. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie:
 • filmu krótkometrażowego o Żołnierzach Niezłomnych
 • plakatu w dowolnej technice plastycznej lub grafice komputerowej
 • 4. Przygotowanie prac
 1. Obowiązuje dowolność formatu prac plastycznych.
 2. Filmy powinny być przedłożone na nośniku CD AVI,  MPEG,
 3. Muzyka do filmu  może  pochodzić  jedynie  z  legalnego  źródła.
 4. W filmie mogą znaleźć  się  obrazy,  zdjęcia,  wspomnienia,  pamiętniki; krótkie informacje tekstowe, dźwięk, muzyka, piosenki. Niezwykle ważnym elementem tej formy udziału w Konkursie jest dbałość
  o przestrzeganie  praw autorskich  do  wykorzystanych  w filmie materiałów ( notka bibliograficzna na końcu pracy ).
 5. Na kopercie należy umieścić nagłówek: Konkurs filmowy „Żołnierze Wyklęci – historia obrazem opowiedziana”, imiona  i  nazwiska twórców , klasa, szkoła.
 6. Długość materiału video – maksymalnie 5
 7. Film może być nagrany przy pomocy wszelkich możliwych, dostępnych obecnie urządzeń elektronicznych pozwalających na wykonanie powyższego zadania konkursowego ( kamera, telefon komórkowy itp.)
 8. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie jedną pracę.
 9. Do każdej pracy musi być obowiązkowo dołączony wkład pracy każdego uczestnika w formie prezentacji lub sprawozdania ( w przypadku pracy grupowej).
 10. Do każdej pracy musi być obowiązkowo dołączone oświadczenie o zgodzie rodziców na udział
  w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych dziecka. W przypadku pełnoletnich uczestników – zgoda uczestników na przetwarzanie danych osobowych. (Wzór oświadczenia jest w załączniku do Regulaminu).
 • 5. Zasady uczestnictwa
 1. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę każdego z autorów oraz jego rodziców na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 3. Rodzice dzieci biorących udział w Konkursie wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku przez organizatorów Konkursu w celu jego przeprowadzenia i promocji.
 4. Rodzice dzieci biorących udział w Konkursie odpowiadają za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych osób trzecich w zgłoszonej pracy i zobowiązani są do pokrycia wyrządzonej szkody oraz do pokrycia wszelkich kosztów obrony praw organizatorów Konkursu oraz zaspokojenia roszczeń poszkodowanych. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw osób trzecich przez autorów zgłoszonych do Konkursu prac.
 5. Rodzice dzieci biorących udział w Konkursie wyrażają zgodę na prawo organizatorów Konkursu do nieodpłatnej prezentacji całości lub części wszystkich prac zgłoszonych do Konkursu na wszystkich polach eksploatacji, np.: na wystawach i innych imprezach publicznych, w Internecie, w materiałach informacyjnych i promocyjnych, publikacjach, informacjach prasowych i telewizyjnych oraz na udostępnianie tych prac innym zainteresowanym podmiotom w celu ich nieodpłatnej prezentacji na wymienionych polach eksploatacji. Zgoda udzielana jest na czas nieograniczony.
 • 6. Ocena prac
 1. Prace nadesłane do Konkursu oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.
 2. W skład Jury wchodzą:

– Przedstawiciele Fundacji Willa Jasny Dom – 2 osoby

– Przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie – 2 osoby

 1. Jury wyłania spośród nadesłanych prac trzy najlepsze prace w każdej z kategorii, o których mowa
  w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2 niniejszego regulaminu, według kryteriów:
 • poprawność merytoryczna – zgodność treści z prawdą historyczną o Żołnierzach Wyklętych – umiejscowienie postaci i wydarzeń w czasie i przestrzeni; opisanie kontekstu historycznego,
 • oryginalność ujęcia tematu i autorefleksja,
 • w zakresie prac filmowych montaż zgodny z kanonem sztuki filmowej,
 • artystyczny wyraz i estetyka prac plastycznych
 1. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Nie przysługuje od nich odwołanie.
 2. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu nie będą oceniane.
 3. O decyzji Jury nagrodzone osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą elektroniczną.
 • 7. Harmonogram Konkursu
 1. Prace konkursowe należy przesyłać do 9 stycznia 2023 roku na adres: Szkoła Podstawowa nr 94 Warszawa, ulica Cietrzewia 22a lub dostarczone osobiście. W przypadku prac nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o zakwalifikowaniu do Konkursu decyduje data stempla pocztowego.
 2. Wyniki Konkursu będą ogłoszone 23 stycznia 2023 roku na stronie Organizatora: sp94.waw.pl
  Na stronie będzie zamieszczona informacja o miejscu i czasie uroczystego wręczenia nagród.
 3. Podsumowanie Konkursu, wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 26 stycznia 2023 roku.
 • 8. Nagrody
 1. W każdej z dwóch kategorii przyznaje się nagrody rzeczowe za miejsce I, II i III.
 2. Praca laureata w kategorii PLAKAT będzie promowała obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, organizowane przez Fundację Willa Jasny Dom.
 3. Dla laureatów Konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.
 4. Nieodebrane nagrody nie będą przesyłane pocztą.
 5. Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.
 • 9. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej sp94.waw.pl oraz na stronie Fundacji Willa Jasny Dom.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych prac bez uiszczania honorariów autorskich. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę opiekunów prawnych uczestnika na publikowanie pracy uczestnika, o której mowa w zdaniu poprzedzającym oraz akceptację niniejszego regulaminu. Nieodpłatne publikacje dotyczą wydawnictw wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz Internetu.
 4. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 94 jest administratorem danych osobowych uczestników Konkursu. Dane te przetwarzane są w zakresie niezbędnym do udziału w konkursie. Przystąpienie ucznia do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody jego rodziców na przetwarzanie
  i publikowanie danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu.
 5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że przystąpienie do Konkursu nie będzie możliwe.
 6. Uczestnik ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.

oświadczenie

WYNIKI KONKURSU „NIEZŁOMNI ŻOŁNIERZE NIE NA PAPIERZE- HISTORIA FILMEM PRZEDSTAWIONA”

Z ogromna przyjemnością przedstawiamy poniżej wyniki konkursu w kategorii:

 1. Plastycznej:

I miejsce – Stanisław Sobolewski, klasa 4a, Szkoła Podstawowa nr 94 , Warszawa

II miejsce- Matylda Książek, klasa, klasa 4b, Szkoła Podstawowa nr 66, Warszawa

II miejsce- Wiktoria Olszówka, klasa 5b, Szkoła Podstawowa nr 66, Warszawa

III miejsce- Antonina Piekucińska, klasa 5b, Szkoła Podstawowa w Cisiu, Halinów

Wyróżnienia:

 1. Piotr Pietryka, klasa 4d, Szkoła Podstawowa, Marki
 2. Marek Sękowski, klasa 4d , Szkoła Podstawowa nr 66, Warszawa
 3. Hania Wrotek, klasa 5a, Szkoła Podstawowa nr 94, Warszawa
 1. Filmowej:

I miejsce – Szymon Zienkiewicz, Wiktor Jasiński, Tymoteusz Młot- Kaźmirowicz, Jakub Szarkowski, klasa 7d, Szkoła Podstawowa nr 94, Warszawa

II miejsce- Szymon Wagner, Przemysław Podbielski, Piotr Głębocki, Marcin Wagner, klasa VIII, Szkoła Podstawowa , Stary Lubotyń

II miejsce – Barbara Kowalczyk, klasa 4 f, Maria Kwasiborska, Olga Młot-Kaźmirowicz, Antoni Rodzoch, klasa 5 f, Szkoła Podstawowa nr 94, Warszawa

III miejsce – Zofia Kowalczyk, Wiktoria Najgebauer- Sołoducha, Anna Kowalewska, Maria Czyżewska, klasa VIII, Bednarska Szkoła Podstawowa, Warszawa

Wyróżnienia:

Weronika Stachowicz, klasa VIII b, Szkoła Podstawowa nr 343, Warszawa

Filip Konowrocki, Wiktoria Rzyska, Wiktoria Kurach, klasa VIIb, Szkoła Podstawowa, Stara Wieś

Gorąco gratulujemy zwycięzcom i laureatom. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, ukłony dla nauczycieli
i rodziców za wspieranie młodych talentów.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie zatytułowanym „Niezłomni żołnierze nie na papierze- historia filmem przedstawiona”, objętym patronatem Kuratorium Oświaty.

 

REGULAMINU KONKURSU FILMOWO – HISTORYCZNEGO

„NIEZŁOMNI ŻOŁNIERZE NIE NA PAPIERZE – HISTORIA FILMEM PRZEDSTAWIONA”.

 • 1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu „Niezłomni żołnierze nie na papierze – historia  filmem przedstawiona” zwanego dalej „Konkursem” jest Fundacja „Willa Jasny Dom” oraz Szkoła Podstawowa nr 94  im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie zwana dalej „Organizatorem”.

 • 2. Cele i tematyka konkursu
 1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca 2019).
 2. Upowszechnianie wśród uczniów szkoły podstawowej wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, zbrojnego podziemia niepodległościowego, którzy walczyli z władzą komunistyczną Polski po II wojnie światowej.
 3. Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.
 4. Wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów.
 5. Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy
  o działalności drugiej konspiracji w latach 1944-1963.
 6. Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego walczących
  o suwerenną Polskę po zakończeniu II wojny światowej.
 7. Wzbogacenie wiedzy historycznej o nieznane wcześniej treści na temat Żołnierzy Wyklętych (niepublikowane wspomnienia, zdjęcia i pamiątki rodzinne).
 • 3. Uczestnicy konkursu
 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego klas:
 • 4 – 5 w zakresie prac plastycznych przestrzennych,
 • 6 – 8 w zakresie filmów.
 1. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie:
 • plastycznych prac przestrzennych ( uczniowie klas 4 – 5) – kategoria I
 • filmu krótkometrażowego o Żołnierzach Niezłomnych (uczniowie klas 6 – 8) – kategoria II.

4. Przygotowanie prac

 1. Obowiązuje dowolność formatu plastycznych prac przestrzennych.
 2. Filmy powinny być przedłożone na nośniku CD lub DVD w formacie  AVI,  MPEG,
 3. Muzyka do filmu  może  pochodzić  jedynie  z  legalnego  źródła.
 4. W filmie mogą znaleźć  się  obrazy,  zdjęcia,  wspomnienia,  pamiętniki; krótkie informacje tekstowe, dźwięk, muzyka, piosenki. Niezwykle ważnym elementem tej formy udziału w Konkursie jest dbałość
  o przestrzeganie  praw autorskich  do  wykorzystanych  w filmie materiałów ( notka bibliograficzna na końcu pracy ).
 5. Na płycie / kopercie należy umieścić nagłówek: Konkurs filmowy „Niezłomni żołnierze nie na papierze – Historia filmem przedstawiona”, imiona  i  nazwiska twórców , klasa, szkoła.
 6. Długość materiału video – maksymalnie 10
 7. Film może być nagrany przy pomocy wszelkich możliwych, dostępnych obecnie urządzeń elektronicznych pozwalających na wykonanie powyższego zadania konkursowego ( kamera, telefon komórkowy itp.)
 8. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie jedną pracę.
 9. Uczeń może zgłosić nie więcej niż jedną pracę wykonaną samodzielnie lub w grupie – maksymalnie czteroosobowej (statyści nie są brani pod uwagę przy liczebności grupy). Dopuszcza się stworzenie jednej grupy z uczniów z różnych szkół z zachowaniem warunków i kryteriów konkursu.
 10. Do każdej pracy musi być obowiązkowo dołączony wkład pracy każdego uczestnika w formie prezentacji lub sprawozdania ( w przypadku pracy grupowej).
 11. Do każdej pracy musi być obowiązkowo dołączone oświadczenie o zgodzie rodziców na udział
  w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych dziecka. W przypadku pełnoletnich uczestników – zgoda uczestników na przetwarzanie danych osobowych. (Wzór oświadczenia jest w załączniku do Regulaminu).
 • 5. Zasady uczestnictwa
 1. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę każdego z autorów oraz jego rodziców na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 3. Rodzice dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku przez organizatorów Konkursu w celu jego przeprowadzenia i promocji.
 4. Rodzice dzieci biorących udział w Konkursie odpowiadają za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych osób trzecich w zgłoszonej pracy i zobowiązani są do pokrycia wyrządzonej szkody oraz do pokrycia wszelkich kosztów obrony praw organizatorów Konkursu oraz zaspokojenia roszczeń poszkodowanych. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw osób trzecich przez autorów zgłoszonych do Konkursu prac.
 5. Rodzice dzieci biorących udział w Konkursie wyrażają zgodę na prawo organizatorów Konkursu do nieodpłatnej prezentacji całości lub części wszystkich prac zgłoszonych do Konkursu na wszystkich polach eksploatacji, np.: na wystawach i innych imprezach publicznych, w Internecie, w materiałach informacyjnych i promocyjnych, publikacjach, informacjach prasowych i telewizyjnych oraz na udostępnianie tych prac innym zainteresowanym podmiotom w celu ich nieodpłatnej prezentacji na wymienionych polach eksploatacji. Zgoda udzielana jest na czas nieograniczony.
 • 6. Ocena prac
 1. Prace nadesłane do Konkursu oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.
 2. W skład Jury wchodzą:
 • Marlena Piekarska-Olszówka – Prezes Fundacji Willa Jasny Dom,
 • Christian Młynarek – Przewodniczący Rady Fundacji Willa Jasny Dom,
 • Agata Bartczak – Kosowska – Nauczycielka historii w Szkole Podstawowej nr 94:,
 • Krzysztof Długołęcki – Nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 94:,
 • Tomasz Pawełek – Nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 94.
 1. Jury wyłania spośród nadesłanych prac trzy najlepsze prace w każdej z kategorii, o których mowa
  w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2 niniejszego regulaminu, według kryteriów:
 • poprawność merytoryczna – zgodność treści z prawdą historyczną o Żołnierzach Niezłomnych – umiejscowienie postaci i wydarzeń w czasie i przestrzeni; opisanie kontekstu historycznego,
 • oryginalność ujęcia tematu i autorefleksja,
 • w zakresie prac filmowych montaż zgodny z kanonem sztuki filmowej,
 • artystyczny wyraz i estetyka prac plastycznych
 1. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Nie przysługuje od nich odwołanie.
 2. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu nie będą oceniane.
 3. O decyzji Jury nagrodzone osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą elektroniczną.
 • 7. Harmonogram Konkursu
 1. Prace konkursowe należy przesyłać do 8 marca 2019 roku na adres organizatora konkursu: Szkoła Podstawowa nr 94 Warszawa, ulica Cietrzewia 22a lub dostarczyć osobiście W przypadku prac nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o zakwalifikowaniu do Konkursu decyduje data stempla pocztowego.
 2. Wyniki Konkursu będą ogłoszone 15 marca 2019 roku na stronie Organizatora: sp94.waw.pl
  Na stronie będzie zamieszczona informacja o miejscu i czasie uroczystego wręczenia nagród.
 3. Podsumowanie Konkursu, wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 22 marca 2019 roku.
 • 8. Nagrody
 1. W każdej z dwóch kategorii wiekowych przyznaje się nagrody rzeczowe za miejsce I, II i III.
 2. Jury ma prawo do przyznania wyróżnień.
 3. Dla laureatów Konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.
 4. Nieodebrane nagrody nie będą przesyłane pocztą.
 5. Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.
 • 9. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej sp94.waw.pl oraz na stronie Fundacji Willa Jasny Dom.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 94 jest administratorem danych osobowych uczestników Konkursu. Dane te przetwarzane są w zakresie niezbędnym do udziału w konkursie. Przystąpienie ucznia do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody jego rodziców na przetwarzanie
  i publikowanie danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu.
 4. Regulamin obowiązuje ustawa z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych.

Pobierz oświadczenie: http://willajasnydom.pl/wp-content/uploads/2019/02/Oświadczenie.pdf

 

 

UROCZYSTE PODSUMOWANIE KONKURSU „OSAMOTNIENI HEROSI PARTYZANTKI- ŻOŁNIERZE WYKLĘCI”

25 maja w piwnicach „Willi Jasny Dom” odbyła się uroczystość podsumowująca siódmą edycję konkursu zatytułowanego „Osamotnieni Herosi Partyzantki- Żołnierze Wyklęci”, który w tym roku objęty został patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Data rozstrzygnięcia konkursu to symboliczny hołd dla rtm. Witolda Pileckiego, w 70. rocznicę Jego śmierci.

W uroczystości udział wzięli: Pan Andrzej Sosnowski- II Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Pan Christian Młynarek pomysłodawca konkursu, Pani Marlena Piekarska- Olszówka- prezes Fundacji Willa Jasny Dom, Grono Pedagogiczne, oraz Młodzież szkół podstawowych wraz z Rodzicami.

Zgromadzonych przywitała prezes Fundacji WJD, która opowiedziała o historii Willi Jasny Dom. Przybliżyła również sylwetkę rtm. Witolda Pileckiego i poprosiła o uczczenie minutą ciszy pamięć tego niezwykłego Człowieka.
Głos zabrał również Pan Christian Młynarek, który podsumował konkurs i pogratulował jego laureatom.
Pan Andrzej Sosnowski wyraził radość, iż młode pokolenie interesuje się najnowszą historią Polski.

Tegoroczna edycja była szczególna, gdyż odbyła się w Roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, tym bardziej cieszymy się, że poprzez udział w tej inicjatywie, uczniowie poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą powojennych, tragicznych dziejów Polski.

Dziękujemy młodzieży za udział w konkursie, ich rodzicom i nauczycielom wyrażamy wdzięczność za wspieranie swoich podopiecznych w poszerzaniu wiedzy o podziemiu antykomunistycznym.

Składamy serdeczne podziękowania dla Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie, (Oddziałowego Biuro Edukacji oraz Wydziału Edukacji Historycznej), Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Fundacji im. ks. prof. Ryszarda Rumianka za ufundowanie nagród dla laureatów konkursu.

WYNIKI VII EDYCJI KONKURSU „OSAMOTNIENI HEROSI PARTYZANTKI- ŻOŁNIERZE WYKLĘCI”

OBJĘTEGO PATRONATEM MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/kuratorium/patronaty-i-rekomendac/wykaz/r65076887998972,10218P.html

KATEGORIA: PRACE MULTIMEDIALNE

1.MIEJSCE :        Wiktor Jasiński SP 94

Tymoteusz Młot-Kaźmirowicz SP 94

Jakub Szarkowski SP 94

2. MIEJSCE: Maria Kwasiborska kl. IV G SP 94

Olga Młot-Kaźmirowicz kl. IV G SP94

Barbara Kowalczyk kl. III G SP 94

3. MIEJSCE: Maciej Matuszewski kl. VII E SP 94

WYRÓŻNIENI:

Alicja Grzelak kl. VI A SP 94

Aneta Hoang The kl. VI A SP 94

               KATEGORIA: PRACE PLASTYCZNE

 1. MIEJSCE: Zuzanna Kucharska kl. VI SP 227
 2.  MIEJSCE: Zuzanna Ratajczyk kl. VI A SP 94
 3. MIEJSCE: Małgorzata Anusiak kl. VII A SP 227, Szymon Pawłowski kl. VI A SP 94

WYRÓŻNIENI:

Martyna Kowalska kl. VII SP 227

Paulina Bień kl. VA SP 94

Krystian Kmiecik kl. VI B SP 66

 

Regulamin VII edycji konkursu  „Osamotnieni Herosi Partyzantki – Żołnierze Wyklęci”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu, poświęconego Żołnierzom Wyklętym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYNIKI VI EDYCJI KONKURSU „OSAMOTNIENI HEROSI PARTYZANTKI- ŻOŁNIERZE WYKLĘCI”

 

Prace plastyczne

Klasy 1-3 szkół podstawowych

I miejsce – Karolina Zarzecka – III a SP 66
I miejsce – Justyna Potocka – II e SP 66
II miejsce – Julia Sołtys – II b SP 66
II miejsce – Julia Chłopecka – III b SP 66
III miejsce – Wiktoria Olszówka – III b SP 66
III miejsce – Łucja Radziszewska – II e SP 66

Wyróżnienia:
Kacper Szwed – II b SP 227
Roland Jentas – II b SP 227
Mateusz Siebyła-Jaśkiewicz – II b SP 227
Kalina Łapkiewicz – I b (brak szkoły)

Klasy 4-6 szkół podstawowych

I miejsce – Zuzanna Kochaniak – VI b SP 94
II miejsce – Krystian Kmiecik – V b SP 66
III miejsce – Zuzanna Dziewicka – VI b 88

Wyróżnienia:

1. Szymon Pawłowski – V a SP 94
2. Adam Tarka – VI a SP 88

Szkoły podstawowe

I miejsce:
Jakub Szarkowski – V d SP 94
Wiktor Jasiński – V d SP 94
Jan Jarecki – V d SP 94
Tymoteusz Młot-Kaźmirowicz – V d SP 94

Wyróżnienia:
Szymon Toczyłowski – VI e SP 94

Szkoły Gimnazjalne

Wyróżnienia:
Kacper Rudziński – I d Gim 112
Milena Maj – II a Gim 113
Malwina Holeczko – II a Gim 113
Natalia Piątek – II a Gim 113

Zapraszamy do wzięcia udziału w VI edycji konkursu „Osamotnieni Herosi Partyzantki – Żołnierze Wyklęci,” skierowanym do uczniów włochowskich szkół podstawowych i gimnazjów.

Laureaci konkursu „Żołnierze Wyklęci – Osamotnieni Herosi Partyzantki” 2016
Szkoły podstawowe (klasy 1-3):
I miejsce – Dominika Miturska (SP 66)
II miejsce – Tomasz Żołądkiewicz (SP 66)
III miejsce – Maria Klepczarek (SP 66)
Wyróżnienia:
Eryk Telesiński (SP 66)
Adam Rembiszewski (SP 87)
Matylda Książek (SP 66)
Julia Sołtys (SP 66)
Szkoły podstawowe (klasy 4-6) – prace plastyczne:
I miejsce – Zuzanna Dziewicka (SP 88)
II miejsce – Zuzanna Kochaniak (SP 94)
III miejsce – Wiktoria Jezierska (SP 88)
III miejsce – Natalia Redlich (SP 88)
Wyróżnienia:
Sandra Kosińska (SP 66)
Katarzyna Tomaszewska (SP 87)
Zuzanna Hejduk (SP 87)
Maja Praga (SP 66)
Krystian Kmiecik (SP 66)
Szkoły podstawowe (klasy 4-6) – prace multimedialne:
I miejsce – Marta Gąsieniec (SP 94)
I miejsce – Jakub Szarkowski (SP 94)
I miejsce – Tymoteusz Młot (SP 94)
I miejsce – Wiktor Jasiński (SP 94)
II miejsce – Wiktoria Jezierska (SP 88)
III miejsce – Antoni Zwolicki (SP 94)
III miejsce – Maciej Góral (SP 94)
Wyróżnienia:
Aleksandra Tarka (SP 88)
Adam Tarka (SP 88)
Julia Małkin (SP 88)
Oliwia Kulesza (SP 88)
Kacper Rudziński (SP 94)
Szymon Toczyłowski (SP 94)
Anna Ratyńska (SP 87)
Maciej Matuszewski
Weronika Wadlewska (SP 94)
Gimnazja:
I miejsce – Filip Zielony (G 114)
Wyróżnienia:
Jakub Michalski (G 113)
Adrian Kopeć (G 114)
Mikołaj Kamiński (G 114)

Zapraszamy do wzięcia udziału w V edycji Konkursu plastyczno- historycznego „Osamotnienie Herosi Partyzantki- Żołnierze Wyklęci”.
Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

(…) W pięknej kamienicy „Jasnym Domem” zwanej,
Były cele więzienne dla ludności prześladowanej.
Ponad tysiąc aresztowań tam się odbyło,
I wielu, wielu ludzi życie swe straciło.
„Bóg, Honor, Ojczyzna”- na ścianach pisali,
„Jezu Wyratuj” i krzyże rysowali.
Po dziś dzień kamienica tam gdzie stała- stoi.
Lecz wejść do niej nikt się dzisiaj nie boi (…)”.
M. Grzegorzewska klasa V
Dziś w piwnicach „Willi Jasny Dom” odbyła się uroczystość, podsumowująca czwartą już edycję konkursu zatytułowanego „Żołnierze Wyklęci, Osamotnieni Herosi Partyzantki”.
W uroczystości udział wzięli Burmistrz Dzielnicy Włochy Pan Michał Wąsowicz, pomysłodawca i główny organizator konkursu Pan Christian Młynarek, Grono Pedagogiczne, Młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych wraz z Rodzicami oraz przedstawiciele Fundacji „Willa Jasny Dom”.
W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło około 170 prac w 3 kategoriach: literackiej, plastycznej oraz multimedialnej.
Pragniemy podkreślić, iż poziom zgłoszonych w konkursie prac był bardzo wysoki i ciężko było nam wyłonić zwycięzców.
Cieszymy się, że biorąc udział w tej inicjatywie, Młodzież poszerzyła swoją wiedzę dotyczącą powojennych dziejów Polski, a w szczególności tą związaną z historią lokalną.
Mamy nadzieję, że postawa Żołnierzy Wyklętych wzbudziła szacunek Uczestników, a Oni sami na zawsze pozostaną w pamięci i sercach.
Jesteśmy wzruszeni i dumni, że Fundacja „Willa Jasny Dom” mogła stać się częścią tego ważnego wydarzenia.

WYNIKI KONKURSU „Żołnierze Wyklęci – Osamotnieni Herosi Partyzantki” – 2015

KLASY 4-6 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

1. Prace plastyczne
I miejsce – Aleksandra Tarka (SP 88, kl. 5B)
II miejsce – Zuzia Dziewicka (SP 88, kl. 4A)
III miejsce – Zuzanna Kochaniak (SP 94, kl. 4D)
Wyróżnienia:
Maksymilian Zawadzki (SP 88, kl. 6B)
Szymon Toczyłowski (SP 94, kl. 4E)
Julia Rońda (SP 88, kl. 4A)
Michał Dobosiewicz (SP 227, kl. 6)
Szymon Majewski (SP 88, kl. 5A)
Aniela Konarzewska (SP 66, kl. 6A)
Julia Karaś (SP 94, kl. 6C)
Emilka Dec (SP 88, kl. 4B)
Filip Rudziński (SP 94, kl. 4C)
Robert Wagner (SP 94, kl. 4C)

2. Prace literackie
I miejsce – Marta Grzegorzewska (SP 66, kl. 5A)
II miejsce – Kacper Nowakowski (SP 88, kl. 6B)
III miejsce – Maja Praga (SP 66, kl. 5B)
Wyróżnienie:
Robert Oksieńciuk (SP 66, kl. 5B)

3. Prace multimedialne
I miejsce – Dominik Zabielski (SP 88, kl. 6A)
II miejsce – Michał Tober (SP 94, kl. 6F)
III miejsce – Małgorzata Łomża (SP 88, kl. 6B)
Wyróżnienie:
Łukasz Niemirowicz-Szczytt (SP 66, kl. 5B)
SZKOŁY GIMNAZJALNE
1. Prace plastyczne
I miejsce – Magdalena Kania (Gimnazjum 113, kl. IB)
II miejsce – Wiktoria Sobolewska (Gimnazjum 112, kl. IF)

2. Prace literackie
I miejsce – Mateusz Niedziółka (Gimnazjum 112, kl. ID)

3. Prace multimedialne
I miejsce – Zuzanna Sołtys, Aleksander Łysomirski, Vanessa Kloth, Julia Jodczyk (Gimnazjum 112, kl. 1D)
II miejsce – Natalia Burdun, Katarzyna Furmanik, Oliwia Piłat (Gimnazjum 112, kl. 1F)
III miejsce – Julia Spychała (Gimnazjum 112, kl. 1D)
Wyróżnienie:
Maja Milewska (Gimnazjum 112, kl. 1D)