Statut


STATUT FUNDACJI
„WILLA JASNY DOM”

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą „WILLA JASNY DOM”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
-Jolantę Piekarską
-Macieja Piekarskiego
-Marlenę Piekarską-Olszówka
zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Włodzimierza Wojciecha Olka w Kancelarii Notarialnej w Pabianicach przy ul. Zamkowej 8, w dniu dwudziestym czwartym sierpnia dwa tysiące dwunastego roku.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
3. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.
4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego
5. Fundacja używa pieczęci z napisem, wskazującym jej nazwę i siedzibę.
6. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.
7. Ze względu na cele Fundacji właściwym ministrem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest m. st. Warszawa.

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Cele Fundacji:

1. Opieka nad zabytkami.
2. Ochrona i upamiętnienie zabytków.
3. Ochrona dziedzictwa kulturalno- materialnego warszawskich Włoch.
4. Konserwacja i rewaloryzacja zabytków.
5. Popularyzowanie wiedzy na temat historii lokalnej wśród młodzieży miejscowej społeczności.
6. Ochrona pamięci o dziejach Polski, w szczególności historii powiązanej z Dzielnicą Włochy.
7. Kreowanie pozytywnego wizerunku warszawskich Włoch.
8. Umożliwienie zwiedzania zabytków znajdujących się pod opieką Fundacji osobom zainteresowanym.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Udostępnianie piwnic dla zwiedzających.
2. Współpracę z lokalnymi placówkami szkolnymi. Umożliwienie prowadzenia lekcji historii na terenie zabytku.
3. Niedochodową działalność edukacyjną.
4. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
5. Pozyskiwanie środków na remontowanie zabytków.

§ 7

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżnych z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji

§ 8

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000 (dwa tysiące) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie jej kosztów pochodzić mogą w szczególności z:
1) darowizn, subwencji, dotacji, spadków i zapisów – zarówno krajowych jak i zagranicznych
2) grantów
3) dochodów ze zbiórek publicznych
4) środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez Fundatorów
5) odsetek i depozytów bankowych

2. Majątek Fundacji może być lokowany w szczególności na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych lub w inny sposób, który jest dla Fundacji korzystny.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
4. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenia, tytuł Darczyńcy. Tytuł Darczyńcy ma charakter osobisty.

Władze Fundacji

§ 10

Władzami fundacji są:
1. Rada Fundacji
2. Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji

§ 11

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. W skład Rady Fundacji wchodzi od trzech do sześciu członków powoływanych na okres pięciu lat.
3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada, za zgodą Zarządu Fundacji.
4. Funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

§ 12

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Kworum potrzebne do podjęcia uchwał wynosi co najmniej połowę członków Rady.
5. Rada Fundacji nie pobiera wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
6. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach lub korespondencyjnie, (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej); obrady korespondencyjne wprowadza się ze względu na ograniczenia czasowe oraz odległe miejsca zamieszkania i pracy członków Rady.

Obowiązki Rady Fundacji

§ 13

1. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu.
2. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
3. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
4. Nadzór nad działalnością Fundacji.
5. Sporządzanie sprawozdań z działalności Rady Fundacji
6. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
7. Powołanie Prezesa, Wiceprezesa oraz Sekretarza Zarządu.
8. Powołanie członków Zarządu Fundacji.

§ 14

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 15

1. Władzę wykonawczą Fundacji stanowi Zarząd Fundacji, powstały z fundatorów Fundacji, opisanych w §1 punkt 1.
2. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od 1 do 3 członków, w tym Prezes Fundacji, powołanych na okres pięciu lat.
3. Prezesa, Wiceprezesa oraz Sekretarza Fundacji powołuje Rada Fundacji, za zgodą Zarządu Fundacji.
4. Zarząd Fundacji nie pobiera wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości – do rąk własnych za potwierdzeniem otrzymania lub listem poleconym nadanym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
6. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
7. Zarząd Fundacji obraduje na posiedzeniach lub korespondencyjnie, (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej); obrady korespondencyjne wprowadza się ze względu na ograniczenia czasowe oraz odległe miejsca zamieszkania członków Zarządu.
8. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. Kworum potrzebne do podjęcia uchwał wynosi co najmniej połowę członków Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
9. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
10. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
11. Ustanie pełnienia funkcji przez Członka Zarządu może nastąpić w przypadku: – rezygnacji – odwołania przez Radę Fundacji w trakcie kadencji za łamanie prawa lub statutu. – śmierci
12. Po wygaśnięciu kadencji Zarządu, skład kolejnego składu Zarządu ustala Rada Fundacji.

Obowiązki Zarządu

§ 16

1. kierowanie Fundacją i reprezentowanie jej na zewnątrz
2. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych
3. sporządzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji
4. uchwalanie regulaminów
5. koordynowanie działań w celu realizacji celów statutowych Fundacji
6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
7. organizowanie i uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu przynajmniej raz w roku
8. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów
9. przyjmowanie w imieniu Fundacji darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji
10. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji
11. podejmowanie decyzji na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu
12. powoływanie pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji
13. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych w Statucie do kompetencji Rady Fundacji

Sposób reprezentacji

§ 17

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać Prezes samodzielnie lub łącznie dwóch członków Zarządu.
2. Prezes może upoważnić na piśmie pod rygorem nieważności członka zarządu do samodzielnej reprezentacji Fundacji. Upoważnienie to może być udzielone do wykonania jednej czynności bądź pod tytułem ogólnym.
3. Upoważnienie wygasa wraz z odwołaniem upoważnienia na piśmie pod rygorem nieważności lub ustaniem członkostwa upoważnionego w Zarządzie.

Zmiana statutu

§ 18

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji.
2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

§ 19

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
Likwidacja Fundacji

§ 20

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.